Obchodné podmienky internetového obchodu arcteryx.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam: arcteryx.sk, predávajúci alebo dodávateľ znamená NETGATE Technologies s.r.o., Tajovského 8, 971 01 Prievidza, IČO: 36710881, DIČ: 2022297431 Odberateľ, zákazník alebo kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim Tovar alebo položka - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku obchodu netgate.sk.

Objednávanie a dodávky tovaru

1. vložte tovar do košíka

2. vyplňte údaje potrebných pre nákup

3. zvoľte spôsob platby a doručenia tovaru

4. potvrďte objednávku

Objednávky vybavujeme čo najskôr v priebehu dňa a zákazníkovi zašleme email o potvrdení objednávky, spôsobe platby, stave tovaru na sklade a o odoslaní tovaru. V určitých prípadoch môžeme žiadať o telefonické potvrdenie objednávky, preto je pri objednávaní nutné uviesť Váš telefonický kontakt. V prípade, že budeme objednávku overovať a nedovoláme sa, objednávku zrušíme.

Spôsob platby

Dobierka, Bankový prevod, Paypal, Internet banking, Platobné karty, OmniPay, MojePlatba, ePlatby, mPeníze, Fio banka, Česká spořitelna, superCASH, GoPay účet, Bitcoin

Dodacie lehoty a expedícia tovaru

Tovar, ktorý je na sklade, je zvyčajne vyexpedovaný za 1 až 2 dni. O tovare, ktorý nemáme na sklade, Vás budeme informovať. Štandardne tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty vo forme balíku na dobierku. Od momentu vyexpedovania tovaru je zvyčajná dodacia lehota je 1-2 pracovné dni. Závisí to však od pošty a niekedy sa môže predĺžiť. Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím.

Prebratie tovaru

Zákazník má pri preberaní zásielky skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť. Ak zistí vady tovaru, túto skutočnosť je treba bezodkladne oznámiť. Akékoľvek neskoršie reklamácie týkajúce sa množstva tovaru, či jeho fyzického poškodenia, nie je možné akceptovať.

Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien cien tovaru výrobcom, resp. distribútorom, od ktorého predávajúci tovar objednáva. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).

Platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom platba sa uskutočňuje v hotovosti pri preberaní dobierky alebo vopred vkladom na účet predávajúceho.

Zrušenie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak

1, kupujúci uvedie neplatné údaje

2, kupujúci zvolí ako spôsob platby platbu vopred na účet a ani po vyzvaní ( e-mailom alebo telefonicky ) nezaplatí celú sumu za objednaný tovar.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do chvíle doručenia e-mailu potvrdzujúceho expedovanie objednaného tovaru. Po doručení potvrdzujúceho e-mailu nie je možné objednávku zrušiť a kupujúci je povinný zásielku prebrať a zaplatiť celú sumu. V prípade, ak kupujúci neprevezme zásielku a nezaplatí celú sumu za objednaný tovar, predávajúci je oprávnený požadovať úhradu všetkých nákladov na dopravu a balné od kupujúceho.

Vrátenie tovaru/Odstúpenie od zmluvy

Postup pri vrátení tovaru/odstúpení od zmluvy:

- Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- Tovar zabaľte a pošlite spolu s formulárom a kópiou faktúry na našu adresu: NETGATE Technologies s.r.o., Tajovského 8, 971 01 Prievidza. Pripíšte i číslo vášho účtu kam chcete vrátiť peniaze.

- Zásielku odporúčame poistiť. Nezasielať na dobierku. Dobierky nepreberáme.

- Po prijatí zásielky vám zašleme informačný e-mail

- Peniaze na účet zašleme do 14 dní

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedný v týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. - predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Reklamácie

Reklamačný poriadok netgate.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii. Štandardná reklamácia nekvalitného alebo poškodeného tovaru Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od netgate.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom. netgate.sk je povinné reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.

Postup reklamácie:

1, kontaktujte nás emailom pomocou kontaktného formulára.

2, zašlite tovar na adresu odosielateľa Vášho balíka - NIE DOBIERKOU.

3, pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a stručný popis problému.

4, doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave. o priebehu reklamácie Vás budeme informovať.

Sťažnosť na prepravcu tovaru

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať. Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, kontaktujte nás prosím neodkladne.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Orgán dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: support@netgate.sk
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.
Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, sú osobné údaje zákazníka nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť zmluvu.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 25. mája 2018. Naposledy aktualizované 25. mája 2018.